Het is verboden om zonder toestemming land te betreden dat in particulier bezit is of dat eigendom is van bedrijven, instanties, stichtingen of verenigingen. Ook akkers en weilanden zijn dus niet vrij toegankelijk. Natuurbeheerders kunnen betredingsverboden afkondigen om kwetsbare natuur te beschermen. Houd je aan de voorschriften. Alleen zo voorkom je dat er meer gebieden worden afgesloten. Dit betekent dat er, met name langs kleinere rivieren, plassen en kanalen, weinig plaatsen overblijven waar je legaal in of uit je boot kunt gaan. Gebruik waar mogelijk de daartoe aangelegde openbare kanosteigertjes. Vaak vind je ook naast bruggen een stukje openbare oever om te water te gaan. Vermijd daarbij het vertrappen van de aanwezige vegetatie. Kanoroute beschrijvingen vermelden veelal in- en uitstapplaatsen en de TKBN heeft voor leden een hele lijst met instapplaatsen op haar website staan.

Vaarverboden kunnen door de waterbeheerder worden opgelegd. De grootste rivieren, kanalen en havens vallen onder Rijkswaterstaat (RWS). Het meeste wat kleiner en/of voor de beroepsvaart minder belangrijk water valt onder zeggenschap van de waterschappen. Hiervan zijn er momenteel 25 in Nederland. Elk waterschap voert een eigen beleid (of niet) m.b.t. recreatief medegebruik (= o.a. kanovaren). Sommige wateren lopen door het gebied van meerdere waterschappen. Dit maakt het voor ons niet duidelijker. Om de grenzen van de Waterschappen te bepalen, kun je de volgende pagina raadplegen: www.waterschappen.nl .

Landelijke en regionale beheerders van grote grondgebieden zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Drents Landschap, enz. hebben de mogelijkheid om het recreatief gebruik van het water in hun gebied te verbieden of beperken. Vaak houden ze de hoofdvaarwegen in hun gebied wel open maar sluiten ze vanuit het oogpunt van flora- en/of faunabescherming bepaalde delen van hun gebied af middels balken en/of bordjes. Ook kunnen zij oeverbetredingsverboden vaststellen. Het is ondoenlijk om elke afgesloten sloot en plas binnen een natuurgebied apart te beschrijven. Daarom vind je in deze lijst soms een iets algemenere beschrijving met een verwijzing naar waar de details te vinden zijn en/of hoe je ter plaatse kunt zien waar je wel/niet mag varen. Op een aantal plaatsen geldt zo’n vaarverbod voor slechts een deel van het jaar.

TERUG NAAR VAARVERBODEN