Privacybeleid

Privacybeleid

Waarom een privacyverklaring?|
De Toeristische Kano Bond Nederland, verder genoemd: TKBN, is verplicht om je te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die de TKBN aan haar leden, donateurs en aan de bij haar aangesloten verenigingen aanbiedt.

De Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Inleiding
We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, we doen dat bij je aanmelding als lid en ook als je een kano bij ons wil verzekeren.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij onder andere aan de adressering van Kanotities, toezending van de nieuwsbrief, aanmaken van ledenpasjes, controle bij deelname aan activiteiten.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
De TKBN verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of namens de TKBN;
 • Om Kanotities en ledenpasjes te kunnen verzenden;
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden;
 • Om contributies en donaties te kunnen innen;
 • Om statistieken op te stellen, zoals in het jaarverslag. T.b.v. statistiek worden de leden na de fiscale bewaartermijn geanonimiseerd door naam, adres, geslacht, telefoon, email te verwijderen.
 • Om ledenlijsten samen te stellen: voor de toegangscontrole voor de Algemene Vergadering en voor het bestuur.

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, Emailadres;
 • Geslacht en geboortedatum;
 • Eventuele bijzonderheden die je ons medegedeeld hebt, zoals beroep, (kano)vaardigheden, wel of geen gratis abonnement op de digitale Nieuwsbrief;
 • Indien van toepassing: naam van de TKBN-kanovereniging waarvan je ook lid bent.