Bestuursnieuws Kanotities 2019 nr 6

Vooraankondiging Algemene Vergadering 2020
Op zaterdag 28 maart 2020 vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Aansluitend is ’s middags de Beleidsvergadering, waar de vorming van het beleidsplan 2020-2025 centraal staat. De uitnodiging met de agenda wordt gepubliceerd in Kanotities 2020 nr 1.

Beleidsplan 2020-2025
Tijdens de jaarlijkse kaderdag in november is gebrainstormd over het beleid voor de komende jaren. De resultaten worden verwerkt en komen terug in de Beleidsvergadering 2020, waar met de verenigingen en de leden het beleid verder wordt ontwikkeld. De resultaten hiervan worden verwerkt tot het definitieve beleidsplan 2020-2025.

Jaarlijks overleg Belangenbehartiging en kaderdag
De regiovertegenwoordigers hebben in 2019 weer veel bereikt of in gang gezet voor de recreatieve kanosport. Een selectie hieruit wordt jaarlijks op de website vernieuwd en staat daar onder de titel “Recente resultaten Belangenbehartiging”. Voorts is de ontwikkeling van landelijke ambitiekaarten (vaarnetwerk) besproken en aandacht voor gemeentelijke omgevingsvisies m.b.t. vaarwateren openhouden. De kaderdag is afgesloten met een rijsttafel, welverdiend voor alle vrijwilligers!

Verenigingsbrief
Verenigingsbrief nr 17 van november gaat over nieuw gemeentelijk beleid: de gemeentelijke omgevingsvisie (van belang voor vaarwateren) en de uitvoering van het nationaal sportakkoord (maatregelen ter stimulering van sport en bewegen). Andere onderwerpen in de brief zijn: meer en minder zinvolle maatregelen voor energie besparing, doordeweeks varen en meer.

Regio overleg met kanoverenigingen
Een nieuwe ronde van overleg met de kanoverenigingen is gestart. Voorheen gebeurde dat per vereniging, nu doen we het met per regio de verenigingen bijeen, zodat ervaring wordt uitgewisseld en meer samenwerking mogelijk is. Gestart is met de verenigingen in Groningen.

Contributie en kanoverzekering
In 2020 blijft de contributie voor het vijfde jaar ongewijzigd. Begin 2020 versturen wij de nota’s hiervoor. Vriendelijk verzoek om bij de betaling het factuurnummer te vermelden bij Omschrijving. Als u dit nummer mét de spaties vermeldt kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt. Let op:
* Het bankprogramma herhaalt vaak de gegevens van de vorige betaling aan de TKBN: vul daar s.v.p. het huidige factuurnummer in.
* Banken letten steeds meer op de juiste naam van de rekening, zet er voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.
* Stort de bank de betaling terug, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of nog beter: vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.

Verbetering website zoekfunctie
Dankzij de hulp van René van der Zwan is de zoekfunctie van de website sterk verbeterd. Je kunt nu zoeken naar de inhoud van alle teksten die op pagina’s en in berichten staan. Kijk bij de FAQ’s voor extra uitleg over de zoekmogelijkheden.

Vacatures bestuur
Het bestuur streeft naar uitbreiding én opvolging. Wij zoeken een tweede penningmeester, om na ruim een jaar inwerken in 2021 de huidige penningmeester op te volgen. Ook zoeken wij iemand om in te werken in het Servicepunt, het levendige contactpunt met de leden. Reacties graag naar secretaris@tkbn.nl

Vernieuwing statuten
De concept statuten zijn voorgelegd aan de notaris. In de Algemene Vergadering 2020 verwachten wij de (tussen)stand van zaken bekend te kunnen maken.