Bestuursnieuws Kanotities 2020 nr 6

Contributie en kanoverzekering
Ook in 2021 blijft de contributie en de premie van de kanoverzekering ongewijzigd. Begin 2021 versturen wij de nota’s hiervoor. Vermeld s.v.p. bij de betaling het factuurnummer bij Omschrijving. Als u dit nummer mét de spaties vermeldt kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt. Let op:
* Het bankprogramma herhaalt vaak de gegevens van de vorige betaling aan de TKBN: vul daarom s.v.p. het huidige factuurnummer in.
* Banken letten steeds meer op de juiste naam van de rekening, zet er voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.
* Gebruik het IBAN-nummer van de ledenadministratie: NL69 INGB 0000 4624 38.
* Stort de bank de betaling terug, controleer dan of je misschien de naam verkeerd hebt omschreven. Of vraag bij de bank na waarom het is teruggestort.

Extra Algemene Vergadering 17 oktober 2020
Deze extra vergadering is gehouden omdat in de AV van 26 september het volgens de statuten vereiste quorum niet aanwezig was om te stemmen over de invoering van nieuwe statuten. De leden hebben unaniem de nieuwe statuten aangenomen. Dankzij een goed voorstel vanuit de leden is in de nieuwe statuten de eis van het quorum vervallen als het gaat om te stemmen over een wijziging van de statuten.

Corona nieuwsbrief
Op verzoek van de Algemene Vergadering brengt de TKBN, daags na het uitkomen van nieuwe overheidsmaatregelen m.b.t. de corona, een nieuwsbrief uit voor de verenigingen, met daarin de voor de recreatieve kanosport van belang zijnde wijzigingen in de regelgeving.

Nieuwe wetgeving tegen witwassen
Er is nieuwe Europese regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken en fraude en deze wetgeving wordt ook in ons land ingevoerd. Daarvoor legt de Kamer van Koophandel een zogeheten UBO-register aan, waarin de belanghebbenden van organisaties worden geregistreerd. Ook verenigingen vallen hieronder. Het bestuur gaat na wat dit voor de TKBN en de verenigingen betekent. Het heeft nog geen grote urgentie, invoering heeft tot maart 2022 de tijd. Wij gaan de verenigingen op de hoogte houden en komen bijtijds met informatie en een instructie.

Bestuursvergaderingen
Het herstel van ons bestuurslid Gerard van Holst verloopt goed, wij zien er naar uit dat hij weer mee kan mee draaien in ons midden.
Het bestuur beperkt het vergaderen in de huidige tijd tot het noodzakelijke. Voorts overlegt het bestuur per email, zodat de noodzakelijke onderwerpen niet blijven liggen. Een email-overleg kan in drie stappen worden gehouden, na de derde stap is het verslag meteen ook gereed. Let wel: email-overleg is ongeschikt voor onderwerpen die brede discussie vergen.

Bestuursleden gezocht
Het is niet zozeer het grijzer worden van ons bestuur dat kwetsbaar maakt, maar de basis van het bestuur is smal, terwijl er genoeg is te doen. Wij zoeken daarom nog mensen die voor korte of langere tijd willen inspringen. Hierbij denken wij ook aan leden vanuit de verenigingen. Zeg nu niet dat de verenigingen zelf al zo moeilijk aan kader kunnen komen, want wij denken aan mensen die in hun vereniging actief zijn geweest en nog wel iets willen oppakken. Is dit iets voor jou?

Kanovereniging Poseidon lid van de TKBN
Ingaande 2021 treedt de kanovereniging Poseidon toe tot de TKBN. Deze vereniging is in 1984 opgericht en heeft haar clubgebouw in Grootebroek in West Friesland. De wateren tussen Medemblik, Enkhuizen en Hoorn zijn de thuiswateren. Het IJsselmeer is nabij, de vereniging is dan ook ervaren op het grote water. Een hartelijk welkom aan kanovereniging Poseidon als lid van de TKBN!

Website nieuws: Vaarverboden
Nieuw is een pagina met Vaarverboden in het menu Kanoroutes. Hier staan alle bekende wateren waar je niet zomaar mag varen. Op sommige wateren mag je nooit komen, soms is er een deel van het jaar een vaarverbod, of er is een vergunning nodig. Het is nuttige en leerzame informatie, én het voorkomt problemen als je hiervan kennis hebt genomen. De gegevens op de pagina zijn nog niet compleet, aanvullingen ontvangen wij graag via info@tkbn.nl .

Fijne Kerstdagen en Voorspoedig 2021
Het bestuur wenst alle leden heel fijne Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en sportief nieuwjaar toe. Daarbij als extra wens dat 2021 weer een normaal jaar zonder corona mag zijn.