Bestuursnieuws Kanotities 2020 nr 1

Aankondiging Algemene Vergadering 2020 plus Bijzondere AV
Zie elders in dit nummer de uitnodiging voor de Algemene Vergadering en Beleidsvergadering. In deze AV staat wijziging van de statuten op de agenda. Voor wijziging van de statuten is vereist dat een quorum van 2/3 van het aantal leden in de vergadering vertegenwoordigd is. In de afgelopen jaren was zelden dit aantal leden vertegenwoordigd. De statuten geven aan dat dan binnen 4 weken erna een extra vergadering nodig is, waarin dit quorum niet vereist is. Zodoende is bij voorbaat op 25 april een Bijzondere AV gepland, in de AV wordt vastgesteld of deze BAV doorgaat.

Vernieuwing statuten
De aanleiding voor het vernieuwen van de statuten was de vraag van de leden in de AV van 2018 om te komen tot een beleid voor grensoverschrijdend gedrag. Om dit beleid juridisch goed in te kaderen bleek het nodig om de statuten van de TKBN aan te passen aan het huidige verenigingsrecht in het Burgerlijk Wetboek. Daarmee is er geen apart beleid meer nodig voor grensoverschrijdend gedrag. Dit heeft geleid tot het voorstel tot vernieuwing van de statuten.

Uitbreiding bestuur
In de loop van 2019 zijn twee leden het bestuur komen versterken. Beiden worden in de komende Algemene Vergadering voorgedragen ter benoeming als bestuurslid. Een van hen heeft zich ook beschikbaar gesteld voor de vacature van voorzitter en wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie. Voor de continuïteit op langere termijn streeft het bestuur naar verdere uitbreiding én opvolging. Waaronder een tweede penningmeester om na een jaar inwerken in 2021 de huidige penningmeester op te volgen. Reacties graag naar secretaris@tkbn.nl.

Omgevingsvisies
De TKBN heeft gereageerd op de landelijke, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies met als doel de belangen van de kleine watersport mee te nemen in de beleidsvorming. Hiermee is op alle drie de niveaus aandacht gevraagd voor het recreatief kanovaren. De portefeuillehouder Belangenbehartiging heeft daarbij alle gemeenten waar water kan spelen aangeschreven. Zo is de TKBN bij honderden gemeenten goed onder de aandacht gebracht als belangenbehartiger voor de recreatieve kanosport.