Bestuursnieuws 2015-6

Contributie 2016

Na vijf jaar de contributie ongewijzigd te houden heeft de Algemene Vergadering van 28 maart 2015 ingestemd met een verhoging met 2 euro zodat de contributie 27 euro bedraagt ingaande 2016. De contributie geldt per gezin (of andere samenlevingsvorm). Verenigingen genieten overeenkomstig de statuten een korting op de basiscontributie. Kijk op de website wat u krijgt voor het lidmaatschap.

Betaling contributie

De persoonlijke leden ontvangen binnenkort de contributienota voor 2016. Als u gaat betalen, let er dan s.v.p. op dat u niet automatisch het bedrag van voorgaande jaren overneemt.

Vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden om bij de betaling het nummer dat op de factuur staat te vermelden; doe dit s.v.p. nauwkeurig. Met dit nummer kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt.

Tips voor de betaalopdracht: gebruik voor het elektronisch betalen geen Acceptgiro maar een Bankgiro/gewone overschrijving.

* Het factuurnummer (4×4 cijferblokken) is GEEN betalingskenmerk voor een acceptgiro, maar dient te worden ingevuld als omschrijving of mededeling.

* De ING rekening herkent bij een betaalopdracht niet altijd de naam “Ledenadministratie TKBN”; gebruik dan “Ledenadministratie TKBN te Delft”, of voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.

* Gebruik het IBAN rekeningnummer van de ledenadministratie: NL69INGB0000462438.

Algemene Vergadering 2016

Op zaterdag 19 maart 2016 houdt de TKBN de jaarlijkse Algemene Vergadering. In de volgende Kanotities komt de agenda met plaats en tijd.

Wijziging postadres

De negatieve ervaring met de postbus afgelopen zomer heeft het bestuur aan het denken gezet. De postbus wordt steeds minder benut nu steeds vaker post via de email komt. De TKBN kan zich een flinke kostenpost besparen door de postbus met de doorzendservice op te heffen en een vast postadres centraal in het land te nemen. Het nieuwe postadres luidt:

TKBN, Bosfazant 1, 3435 SM  Nieuwegein.

Kano-accommodatie rapport

De TKBN heeft een praktisch boekje uitgebracht over accommodaties voor kanoverenigingen. Het behandelt de nieuwbouw of verbouw van het clubgebouw en de stallingsruimte inclusief de exploitatie. Lees meer erover elders in deze Kanotities. Het boekje is aan de verenigingen toegestuurd. 

Landelijke samenwerking

Begin november was ons jaarlijks bestuurlijk overleg met het WSV. Kennisgemaakt met de drie nieuwe bestuursleden, die voor een deel eerder binnen andere disciplines van het Watersportverbond hebben gewerkt. Niet alleen is er stilgestaan bij de overeenkomsten tussen beide bonden, maar ook vastgesteld dat beiden verschillende doelstellingen en uitgangspunten hebben. De TKBN blijft zich focussen op alleen de recreatieve kanosport op groot, binnen en wild water. Daarmee houden wij ons werkterrein duidelijk en overzichtelijk en dat niet alleen voor ons als bestuur, maar ook voor onze leden. Het Watersportverbond heeft bij haar belangenbehartiging ook te maken met de andere vormen van watersport.

Wij blijven samenwerken als het gaat om vaarwateren voor kano’s openhouden, voor de rest vaart de TKBN haar eigen onafhankelijke koers met een eigen vaarprogramma en een informatief kanoblad.

Terugblik op het jaar

Komt de herfst in het land, dan doemt jaarlijks – ook in de sportwereld – de herfstsfeer. Men sombert wat en maakt zich zorgen, praat over WA, veiligheid, verzekeringen, vergrijzing, noem maar op. Dit zijn typische herfstgedachten. Om ieder op te vrolijken: de TKBN groeit gestaag, de TKBN werkt aan verbetering van de voorwaarden van de kanoverzekering, aangesloten verenigingen kunnen gratis gebruik maken van onze goede WA-verzekering, steeds meer toerverenigingen zien de TKBN als de bond voor het recreatief kanovaren, de TKBN blijft op koers zoals dat met de leden is afgesproken in de Algemene Vergadering. 

Kaderdag 2015

Eind november is de jaarlijkse kaderdag met de regionaal vertegenwoordigers gehouden. Voor deze dag waren ook Peter en Ria Hoek uitgenodigd als nieuwe contactpersonen voor het grootwatervaren. Op humoristische wijze hebben zij hun kennis en ervaring op het gebied van zeevaren (en zwemmen) verwoord. Hierna is veel aandacht besteed aan het beleid en de activiteiten die tot doel hebben de kanosport te promoten en de vaarwateren open te houden. Er is weer veel bereikt in het afgelopen jaar. Het verslag van alle activiteiten staat in het jaarverslag dat beschikbaar komt voor de Algemene Vergadering 2016. Een aantal activiteiten zijn reeds in het afgelopen jaar in Kanotities verschenen.

Om ook in de toekomst de continuïteit in het werk van de regionaal vertegenwoordigers te behouden is voorgesteld om per regio een tweede vertegenwoordiger te zoeken. Bij deze aan de lezers de vraag om je te melden als je een bijdrage wilt geven aan deze actieve groep.

Ook is in deze vergadering het eerste exemplaar van het kano-accommodatierapport feestelijk overhandigd aan de auteur Jan Eggens en daarna aan de aanwezige regionaal vertegenwoordigers.

Begrippenoverzicht m.b.t. kano onderwerpen

Het bestuur heeft t.b.v. de regionaal vertegenwoordigers een praktisch document gemaakt over de onderwerpen zij in de praktijk te maken kunnen hebben. Denk hierbij aan begrippen zoals de Kaderrichtlijn Water, Natuurbeschermingswet, Recreatieschap, Waterschap, Natura2000, enz.

Het overzicht is te gebruiken op de PC en tablet en bevat per onderwerp een hyperlink naar de betreffende instantie of informatie op het internet.

Vacatures

Zoals in het stukje over de kaderdag is vermeld willen wij het netwerk van regionaal vertegenwoordigers uitbreiden met een tweede persoon per regio. Hiermee is de continuïteit in de toekomst beter bewaakt én met twee personen per regio kun je samen meer bereiken en elkaar aanvullen in vakanties. Neem contact op met Huub Bierens via belangenbehartiging ( Mail ) als je interesse hebt.

geplaatst: 09 jan 2016