Bestuursnieuws 2015-2

Algemene Vergadering en Beleidsvergadering

Op 28 maart is de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Kanovereniging De Dolfijnen in Harderwijk verleende de TKBN gastvrijheid. Na de opening keek de voorzitter als eerste terug naar het ontstaan van de TKBN en richtte daarbij het woord speciaal tot Paul Campagne vanwege diens lange en brede staat van dienst voor de TKBN vanaf de begintijd. De voorzitter stelde de vergadering voor om Paul Campagne te benoemen tot erelid, waarmee de aanwezigen met luid applaus instemden. Vervolgens kreeg Paul het speldje van erelid plus een feestelijk boeket bloemen. De agenda vervolgend zijn de verslagen en de voorgestelde contributieverhoging besproken. Bij de bestuursbenoeming trad Erik Koevoets af na 12 jaar penningmeesterschap en hij is bedankt met een passend geschenk en eveneens een mooi boeket bloemen. Voor de ontstane vacature heeft Arie Verhoeff zich beschikbaar gesteld: de vergadering ging akkoord met zijn benoeming.

Na de lunchpauze waarin iedereen het nieuwe clubgebouw van de Dolfijnen kon bewonderen, is ’s middags een beleidsvergadering gehouden. Op basis van het vorig jaar vastgestelde meerjaren beleidsplan is gediscussieerd over de hoofdonderwerpen van dit plan en met name de ledenwerving en PR. Een conclusie hieruit is dat de TKBN meer aandacht gaat vestigen op de doorverwijzing van belangstellenden naar de kanoverenigingen voor kennismaken met de kanosport en voor beginnerscursussen.

De dag is afgesloten met een natje en nootje. Het volledige verslag van deze dag komt binnenkort op de website te staan.

Verenigingsstatuten wijzigen is geen probleem

Van oudsher bevatten de statuten van verenigingen soms een regel dat wijziging niet kan zonder toestemming van de bond. Verenigingen die de TKBN met vragen hierover hebben benaderd weten nu dat de bond geen zeggenschap heeft over de statuten van de vereniging. De vereniging is de enige die zeggenschap heeft over haar eigen statuten, ongeacht wat er in staat over de bond of andere partijen.

Toelichting: volgens het Nederlands recht is een vereniging een onafhankelijk orgaan. De vereniging kan bij monde van haar wettelijke vertegenwoordigers (bestuur) de statuten via de notaris laten wijzigen, nadat de ledenvergadering in meerderheid heeft besloten tot wijziging van de statuten. De vereniging kan de statuten naar eigen behoefte aanpassen, mits niet in strijd met het Nederlands recht. Teksten zoals dat de vereniging de statuten niet mag wijzigen zonder toestemming van de bond kun je bijvoorbeeld wijzigen in dat de vereniging zich bij voorkeur aansluit bij een koepel die de belangen van de recreatieve kanosport behartigt. Daarmee onderschrijft de vereniging het belang van het lidmaatschap van een koepel en behoudt voor zichzelf de vrijheid om uit te treden. Meerdere verenigingen hebben hun statuten de laatste jaren gemoderniseerd.

Belangenbehartiging Wadkanovaren

Wadkanovaren geeft een nieuwsbrief uit met relevante informatie over (beheers)zaken die met betrekking tot het Wad spelen. Iedere kanoër of kanovereniging die mogelijk op het Wad wil kanoën kan zich opgeven voor deze gratis nieuwsbrief. De nieuwsbrief is gekoppeld aan de onafhankelijke website www.wadkanovaren.nl en hier kun je je opgeven met je emailadres.

De website wordt beheerd door Robbert van der Eijk, die tevens bestuurslid is van de Wadvaarders, een club die de belangen van de watersport op het Wad behartigt.

Robbert gaat in het overleg met diverse betrokkenen, zoals overheden en Staatsbosbeheer ook namens de TKBN de belangen behartigen. Op de TKBN website komt onder Commissies/Grootwater een link naar wadkanovaren en zullen ook de nieuwsbrieven terug te vinden zijn.

Grootwatervaren in de lift

Het grootwatervaren krijgt dit jaar een krachtige impuls dankzij het tochtenaanbod vanuit enkele verenigingen én dankzij het aanbod van Peter en Ria Hoek om een aantal tochten op het IJsselmeer en het Wad te organiseren, waaronder ook weekenden. Een prima ontwikkeling!

Verzekeringen

Het bestuur kreeg vragen over de dekking van de verzekeringen voor WA en Rechtsbijstand. Ook is voorgesteld om bij de verzekeraar na te gaan of een aantrekkelijk mantelcontract mogelijk is voor een opstalverzekering voor de aangesloten verenigingen. Dit alles vergt nader onderzoek. Leden gaan ook zelf op onderzoek en komen dan op websites over sportverzekeringen. Het bestuur acht het raadzaam om een echt deskundig bureau in te huren voor vragen over verzekeringen; dit ter vermijding van discussies over vakjargon door mensen wiens vak niet op verzekeringsgebied ligt.

SportStroom

Het bestuur kreeg de vraag of aansluiting bij SportStroom zinvol is. Kort gezegd is dit aantrekkelijk voor grote verenigingen met veel leden, veel gebruik van verwarming en douches, grote lichtbakken voor terreinverlichting, grote stadions. Mocht dit ook voor onze verenigingen aantrekkelijk zijn dan komen wij er op terug. Op www.energievergelijker.nl kun je zelf de energiekosten van energieleveranciers vergelijken.

Lid bij meerdere verenigingen

Wat vroeger misschien zelden voorkwam is dat leden gelijktijdig lid zijn bij twee kanoverenigingen. In de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement is hierin van oudsher niet voorzien en dragen beide verenigingen voor dit lid contributie af. Al komt het in de praktijk weinig voor, het bestuur werkt een voorstel uit om dit goed te regelen. De vormen van lidmaatschap zijn in het Huishoudelijk Reglement met de bijbehorende contributies beschreven. De regeling vereist een aanpassing van dit Huishoudelijk Reglement om dubbel clublidmaatschap met een bijpassend tarief in het reglement op te nemen.

geplaatst: 07 mei 2015