Bestuursnieuws 2015-1

Welkom aan KV Lisse

Kanovereniging Lisse heeft zich per 1 januari 2015 aangesloten bij de TKBN. Wij heten de vereniging van harte welkom. De vereniging heeft haar clubgebouw langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Er zijn plannen om te verhuizen naar een nieuwe locatie bij de jachthaven van Lisse. De vereniging is actief op het gebied van toer-, branding- en zeevaren. De laatste twee vaaractiviteiten zijn niet zo vreemd als je weet dat Lisse kort nabij het Langevelderslag aan de Noordzeekust ligt. De vereniging heeft dan ook veel ervaring met zeevaren.

Welkom aan KV De Blauwe Peddel

Ook deze, nog zeer jonge, vereniging heeft zich per 1 januari 2015 bij de TKBN aangesloten. De vereniging is gevestigd in het Havenkwartier van de Blauwestad (bij Winschoten). In de volgende Kanotities hopen wij u meer over deze vereniging te vertellen.

Ledenwerving en PR

In een zeer nuttig overleg met een PR-deskundige is kennis opgedaan over ledenwerving en PR. Het bestuur gaat aan de slag met die ideeën waarvan snel resultaat mag worden verwacht. Ook is een lezing gevolgd over het vergroten van de PR-waarde van de website en hier kwamen nuttige tips uit voort.

Uitgaande van de beleidsdoelen zoals die zijn vastgesteld in de AV 2014, is ook op de kaderdag met de regionaal vertegenwoordigers afgelopen najaar het beleid t.a.v. ledenwerving en PR besproken. In ditzelfde kader is voor 2015 na de AV een extra Beleidsvergadering gepland om ook met de leden en verenigingen het beleid qua ledenwerving verder gestalte te geven. Ledengroei én verjonging is voor de kanosport noodzakelijk om voort te bestaan.

Kanobelangen Waddenzee

De kanosport heeft belang bij het varen op de Waddenzee. Dat vraagt om instapplekken bij havens, mogelijkheden om met de auto bij steigers te kunnen komen, parkeren, overnachting met kleine tentjes op specifieke plekken op platen en eilanden, inspraak bij dynamische zonering, vaarroutes en meer. Zo geeft de TKBN ook inbreng bij het project De Nieuwe Afsluitdijk. De Waddenzee vormt een natuurgebied dat zich uitstrekt van Noord-Holland tot voorbij Groningen. Robbert van der Eijk is actief lid van de Wadvaarders voor het behartigen van de belangen van de kanosport en gaat in dit overleg ook de TKBN vertegenwoordigen.

Ledenadministratiepakket

In het laatste kwartaal zijn enkele aanpassingen in het ledenprogramma gemaakt, waaronder een aantal overzichten om snel inzicht te hebben in de ontwikkeling van ledenaantallen en contributie inkomsten. Met deze overzichten kan de penningmeester de ontvangsten volgens de ledenadministratie goed vergelijken met de ontvangsten op de bankrekening.

Opleidingen

In 2013 is een enquête gehouden om de opleidingsbehoefte te peilen. Ook niet bij de TKBN aangesloten verenigingen konden reageren. Zoals vorig jaar is gemeld was de respons te gering om verdere actie te nemen. Vanuit een niet bij de TKBN aangesloten kanovereniging kwam in het afgelopen najaar alsnog respons met de vraag of ze via de TKBN instructeurs kan laten opleiden. Kennelijk is er toch behoefte aan opleidingscapaciteit, maar gezien de uitslag van de enquête en de prioriteiten die in het activiteitenplan zijn vastgelegd heeft de TKBN nu geen plannen t.a.v. opleidingen.

Ingeval er vraag is naar beginnerscursussen dan verwijzen wij de leden naar onze verenigingen. Een aantal verenigingen stellen bij hun cursussen ook enkele plaatsen open voor de TKBN. Dit kan tevens een impuls geven aan de toestroom van nieuwe leden naar de verenigingen.

geplaatst: 07 mei 2015