Bestuursnieuws 2014-2

Regionaal vertegenwoordiger Achterhoek en Biesbosch

Bij de regiovertegenwoordiging zijn weer twee regio’s voorzien van een kanovaarder die de belangen van de kanosport wil behartigen. In de Achterhoek heeft Geert Hiddink namens KV Anax uit Zutpen deze taak opgepakt. In het Nationaal Park De Biesbosch is Paul Knaapen, die al jaren vanuit de TKBN hier de kanosport vertegenwoordigde, nu ook formeel regiovertegenwoordiger. De adresgegevens van deze twee nieuwe vertegenwoordigers vindt u op de laatste pagina van Kanotities.

Versterking bestuur

Met de nieuwe bestuursleden erbij zijn de taken binnen het bestuur beter verdeeld en zijn de zware dubbelfuncties opgeheven. Paul Campagne blijft actief in de redactie en neemt het servicepunt er bij. Zoals eerder gezegd gaat het goed met de TKBN, maar er zijn nog wensen. Wij zoeken leden om met het bestuur mee te denken en het beleid gestalte te geven. Ben jij degene die dit oppakt? Let wel, de TKBN wordt geen praatclub, ze blijft gericht op het doel waarvoor we bestaan: bevorderen van het kanovaren. Bestuurswerk betekent niet vele avonden per week vergaderen; het bestuur komt circa 6x per jaar bijeen en veel gaat tussendoor via de email.

Convenant Waddenzee

De TKBN is een der organisaties die de Erecode voor Wadvaarders onderschrijft. Wie zich aan de erecode houdt, gedraagt zich op vrijwillige basis correct t.o.v. de flora en fauna van de Waddenzee. In Kanotities 2006 nummer 1 heeft de TKBN hierover gepubliceerd.

In vervolg hierop kwam in 2011 het Convenant Waddenzee tot stand en in 2013 is het Actieplan nieuw Convenant Vaarrecreatie Waddenzee gestart. De TKBN onderschrijft het belang van dit convenant en gaat vanuit de belangenbehartiging actief deelnemen.

Contributie 2015

Vier jaar is de contributie van € 25,- ongewijzigd gebleven. Door o.a. de inflatie zijn de kosten in die vier jaar natuurlijk wel gestegen. Daarom heeft het bestuur tijdens de AV op 22 maart 2014 voorgesteld de basiscontributie met 2 euro te verhogen tot € 27,-. De Algemene Vergadering heeft na enige discussie ingestemd om de contributie per 1 januari 2015 te verhogen. Het bestuur heeft na de AV geconstateerd dat in de uitnodiging voor deze AV niet is aangekondigd dat de contributie zou worden verhoogd. We hebben dus niet al onze leden in staat gesteld om vooraf een standpunt over de verhoging te bepalen. Het bestuur zal daarom geen uitvoering geven aan deze contributieverhoging en zal bij de AV in 2015 daartoe een voorstel indienen. De contributie blijft dus ook in 2015 € 25,-.

Nieuwe Afsluitdijk

Het project De Nieuwe Afsluitdijk combineert noodzakelijk onderhoud met vernieuwingen met betrekking tot ecologie, duurzame energie, toerisme etc. Zoals een vismigratierivier tussen Waddenzee en IJsselmeer, wandel en fietsrecreatie, watersport en dagtoerisme.

Voor kanosport zijn er langs de dijk varend nauwelijks voorzieningen. De stenen oevers van de huidige Afsluitdijk zijn een belemmering voor de kanoër om zonder gevaar voor mens en materieel aan te landen. Zeker als de wind stevige golven de dijk op stuwt. De belangenbehartiging van de TKBN heeft contact opgenomen met het projectbureau om goede voorzieningen voor de kanosport in het project op te nemen en heeft daartoe ideeën aangedragen.

Vacatures regionaal vertegenwoordiger

Met de invulling van de Achterhoek en al eerder de Betuwe is een groot deel van Gelderland nu voorzien van een vertegenwoordiger. Verlaagt dit de drempel voor jou om de rest van Gelderland op te pakken? En wie springt bij om Noord-Brabant verder in te vullen? En Zeeland? Waar het grootwatervaren een belangrijke plek inneemt!

Kanovaarwegenrapport

Er is lang op gewacht. De auteurs en projectleiding werden ongeduldig over het uitblijven van het gedrukte rapport. Maar nu is het rapport er dan toch in gedrukte vorm. Het ziet er schitterend fris uit. De belanghebbenden zoals de auteurs en belangenbehartigers hebben het rapport toegestuurd gekregen.

Vaarknooppuntenroutes Midden Delfland en Westland

Na de fraaie ontwikkeling van eenvoudige hardhouten kanosteigers in de regio dreigden de bordjes voor de knooppuntenroutes nog roet in het eten te gooien of beter gezegd kroos in de sloot. De kanowereld werd erbij betrokken ter onderbouwing van de gewenste kleurstelling van de routebordjes, terwijl er al een wettelijke kleurstelling voor verkeersborden bestaat. De TKBN belangenbehartigers hebben bij de overheden het TKBN standpunt ter zake benadrukt en daarmee de belangen van de kanosport in deze regio gesteund. Met als resultaat dat de bordjes voor de knooppuntenroutes goede herkenbare kleuren krijgen.

Voor de verenigingen:

Auteursrechten en sportaccommodaties

Auteursrechten moeten betaald worden voor het gebruik van muziek (via radio, audio, TV) en dit geldt ook voor sportkantines. Sportkoepels kunnen collectieve overeenkomsten afsluiten voor de auteursrechten met Buma, Stemra, enzovoorts. De tarieven zijn voor een kleine sportvereniging onaantrekkelijk hoog, ook via een collectieve overeenkomst. Voor apparatuur met speakers en versterker ligt het bedrag al gauw tussen 500 en 750 euro per jaar. Alleen voor een simpele radio of TV met ingebouwde speaker is het heel betaalbaar.

Ook eventuele andere gebruikers van het clubgebouw mogen geen muziek in het clubgebouw gebruiken: laat hen dat weten want niet zij maar de kanoclub is aansprakelijk.

SVR beurs

De TKBN heeft deelgenomen aan deze beurs met als doel de recreatieve kanosport te promoten. Tussen alle vertegenwoordiging van kleine campings viel de TKBN beslist op. Opvallend waren de reacties van overwegend grijze kuiven die bedachten dat ze hun kano in de achtertuin weer tot een nieuwe jeugd moesten brengen. Folders en het blad Kanotities zijn meegenomen en nu uitkijken naar de respons.

Gezinsleden die niet meer op uw adres wonen

Veel nieuwe leden geven bij aanmelding op hun aanmeldingsformulier ook gezinsleden op. Dat is natuurlijk prima en we zien dat ook graag! Alle leden zijn bij ons welkom. Zoals u weet, zijn gezinsleden gewoon leden met alle rechten en plichten. Alleen krijgen gezinsleden 100% korting op hun contributie. Ze zijn dus volwaardig lid van de TKBN.

Een klein nadeel van die korting is dat sommige mensen vergeten gezinsleden af te melden als ze niet meer aan de voorwaarden voor het gezinslidmaatschap voldoen. Welke voorwaarden zijn dat? Hier volgen ze:

Gezinsleden wonen in gezinsverband samen met persoonlijke- of verenigingsleden. Gezinsleden moeten wel door het hoofdlid bij de TKBN zijn aangemeld.

Ons verzoek aan u is om na te gaan of uw gezinslid nog wel aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval dan kunnen deze mensen zich alsnog aanmelden als persoonlijk lid. Zij kunnen een aanmeldingsformulier downloaden via www.tkbn.nl. Ga dan via het menu “Over TKBN” en “Contact” naar “Lid worden”. Daar kunt u het formulier downloaden in pdf of MS-Word. We adviseren u om het MS-Word document te gebruiken. U kunt dit dan achter uw computer invullen en meteen mailen naar  het service punt

Wil het gezinslid geen lid blijven dan kunt u alléén het lidmaatschap van dat gezinslid per onmiddellijk opzeggen. Dat kan per Mail  of per brief (Postbus 715, 2600 AS Delft).

Wij danken u voor uw medewerking.

geplaatst: 03 jun 2014