Bestuursnieuws 2011-6

Doel van het bestuursnieuws
Tijdens de ALV van 2010 is het bestuur gevraagd om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van het bestuur. Dat kan op velerlei manieren, zoals het verspreiden van notulen van vergaderingen. Deze verslagen bevatten vaak geen afgeronde onderwerpen, maar stukjes eruit. In het Bestuursnieuws zijn deze stukjes samengevat tot één geheel.

Welkom Beate Fieret
Het bestuur ontving van Piet Fieret van de canadeescommissie het blijde bericht dat er een kleine wereldburger bij is gekomen. Wij feliciteren Piet, Dorien en Eli met de geboorte van Beate en wensen Beate een lang, gezond en gelukkig leven toe!

Kom erbij, bij de TKBN moet je zijn!
Het huidig TKBN bestuur is enthousiast en ijverig bezig. Het bestuur is als een koor waar geen valszingers bij zitten. En al zijn er twee duidelijk jongere bestuursleden in onze geledingen, de al langer zittende bestuursleden worden steeds grijzer. Dankzij hun ervaring helpen zij steeds meer taken invullen. Op de duur maakt dat de organisatie kwetsbaar en dat willen wij graag voor zijn. Daarom bij deze de vraag aan de leden: kijk om u heen of u iemand – of uzelf – weet die ons bestuur wil komen versterken. Ook niet leden komen in aanmerking. Zij moeten dan wel bereid zijn lid te worden.
U mag denken aan praktische zaken zoals de vaarkalender, de redactie of een vaarcommissie, maar denk ook aan de opvolging van voorzitter, penningmeester en secretaris. Ook zij hebben niet het eeuwige leven en verjonging op deze ervaren posten begint met meedraaien in de kring. Als na een behoorlijke inwerkperiode blijkt dat u goed kunt meezingen in het koor dan kunt u zelfs naar het dagelijks bestuur “promoveren”. Vooral dames worden uitgenodigd hun stem te laten horen in ons “koor”. Uw reacties graag naar de voorzitter, voor adresgegevens zie bij Bestuur op de website.

Kaderdag Regionaal Vertegenwoordigers
Begin november zijn de regionaal vertegenwoordigers bijeen gekomen voor uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van de belangenbehartiging. Door een rondje langs de regio’s kreeg ieder het woord. Opgemerkt is het belang om onderling ook samen te werken in aangrenzende regio’s. Tevens is benadrukt dat de TKBN wat haar betreft graag blijft samenwerken op dit gebied met andere organisaties, zoals NKB en KNWSV, maar ook met natuurorganisaties.

Op de bres voor kanowater
Het initiatief van de TKBN om het vroegere rapport Kano Toeristische Vaar Wegen (KTVW) te vernieuwen en aan te passen aan de huidige regelgeving, natuurwetgeving en recreatief beleid heeft ook de interesse van de NKB. De TKBN en de NKB staan voor de belangenbehartiging voor álle kanovaarders en uit dat oogpunt is het nu een gezamenlijk project. De NKB zal net als de TKBN een oproep plaatsen voor vrijwilligers om mee te doen aan deze gezamenlijke belangenbehartiging.

Contributie 2012
De persoonlijke leden ontvangen binnenkort de contributienota voor 2012. Als u gaat betalen, let er dan s.v.p. op dat u niet automatisch het bedrag van voorgaande jaren overneemt.
Vriendelijk maar dringend verzoek aan de leden om bij de betaling het nummer dat op de factuur staat te vermelden; doe dit s.v.p. nauwkeurig. Met dit nummer kan de ledenadministratie de betaling automatisch verwerken, wat veel tijd scheelt.

Tips voor de betaalopdracht: gebruik voor het electronisch betalen geen Acceptgiro maar een Bankgiro/gewone overschrijving.
1. Het factuurnummer (4×4 cijferblokken) is GEEN betalingskenmerk voor een acceptgiro, maar dient te worden ingevuld als omschrijving of mededeling.
2. De ING rekening herkent bij een betaalopdracht niet altijd de naam “TKBN Ledenadministratie”; gebruik dan voluit “Toeristische Kano Bond Nederland”.

Tarieven kanoverzekering 2012 verhoogd
Met het oog op de begroting 2012 heeft het bestuur de financiële huishouding van de TKBN eens goed onder de loep genomen. Daarbij bleek dat tot nog toe zeer realistisch is begroot. Ook bleek dat de marges bij de TKBN-Kanoverzekeringen al enige jaren te krap zijn. De tarieven voor deze verzekeringen zijn per 1 januari 1998 voor het laatst verhoogd. Sedertdien zijn de kosten van administratie, porti en assurantiebelasting gestegen. Deze kosten zijn tot op heden niet in de tarieven verwerkt. Helaas zijn we nu genoodzaakt die kosten wel door te berekenen. Daarom worden de tarieven per 1 januari 2012 een heel klein beetje verhoogd, de laagste twee klassen met 1 euro, de hoogste twee klassen met 2 euro. Vanzelfsprekend geeft deze wijziging u het recht om alsnog de kanoverzekering op te zeggen.

Wijziging tussenpersoon verzekeringen
De TKBN heeft een nieuwe tussenpersoon voor de verzekeringen, Zijlstra Accuratesse. De leden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een doorlopende reisverzekering met collectieve korting af te sluiten kunnen deze polis via Wortelboer laten doorlopen. Indien deze tussenpersoon de collectieve korting niet meer toepast dient u zelf stappen te ondernemen om over te gaan naar de andere tussenpersoon. Voor adresgegevens kijk bij Verzekeringen op onze website. Voor schademeldingen en vragen over TKBN-verzekeringen dient u uitsluitend contact op te nemen met ons servicepunt! (voor adres zie de colofon in Kanotities)

Jubileumjaar 2012
Het 25-jarig bestaan van de TKBN wordt gevierd rondom het zomerkamp en blikt daarmee terug naar het ontstaan tijdens een zomerkamp in 1987. De zomerkampleiding maakt er dit jaar iets extra’s van en tijdens het middenweekend van het kamp zijn er extra feestelijkheden.

geplaatst: 05 mrt 2012